standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

UWAGA!
To jest archiwalna strona BIP Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.
Zapraszamy na aktualną stronę BIP - www.bip.kowalewopomorskie.pl
Za niedogodności związane z przeniesieniem strony BIP przepraszamy.
-Witamy
-
-Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
-
-
-Burmistrz Miasta
-Organizacja
-Rada Miejska
-Sołtysi
-Ogłoszenia
-Bezrobocie w gminie
- Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
- Oświadczenia majątkowe
-Protokoły kontroli
-Karty usług
-Przetargi
-Przetargi - wyniki postępowania
-Praca
-Oferty inwestycyjne
-Inf. nieudostępniane w BIP
-Dzienniki Urzędowe, Monitory Polskie
-Gminna Ewid. Zabytków
Prawo lokalne
Inne
Jednostki podległe
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Witamy


Adres : Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
ul. Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie


REGON:000528907

Telefon:(56) 684-10-24, 684-16-67, 684-15-79; fax: (56) 684-10-71

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie: Andrzej Grabowski

Numer konta bankowego (BS Kowalewo Pom.): 64 9496 0008 0000 1720 2000 0041
(Na to konto można wpłacać opłaty skarbowe)

Dane gminy: Gmina Kowalewo Pomorskie

NIP: 5030022196

REGON: 871118595

Budynek Urzędu w Pawilonie Sportowym (56) 684-15-79
Biuro Rady Miejskiej (56) 684-16-67
Telefony wewnętrzne


Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00

mail: urzad@kowalewopomorskie.pl

mail: um.kowalewo@wp.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza urzędu jest zainstalowana na portalu EPUAP.
Pismo ogólne do urzędu.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /16q4tj7kwy/SkrytkaESP

Więcej informacji o platformie EPUAP na stronie [kliknij tutaj]

Redakcja Biuletynu:

Marcin Dębiński - mail: marcin.debinski@kowalewopomorskie.pl

tel. 56 684 10 24 w.34

Karolina Kowalska - mail: karolina.kowalska@kowalewopomorskie.pl

Obszar miasta i gminy Kowalewo Pomorskie znajduje się w środkowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Miasto Kowalewo Pomorskie pełni funkcję „stolicy” zintegrowanej gminy miejsko-wiejskiej. Leży na szlaku kolejowym o znaczeniu państwowym ; Toruń-Olsztyn oraz na ważnym szlaku komunikacji drogowej Poznań – Toruń -Olsztyn Ogólna powierzchnia gminy wynosi 14 139 ha. W strukturze użytkowania gruntów zdecydowanie przeważają użytki rolne – 84,5%. Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 5,4% łącznego obszaru miasta i gminy.

Teren gminy charakteryzuje słabo wykształcona sieć wód płynących oraz niewielka ilość jezior. Największy akwen – jezioro Mlewieckie – leży w zlewni Strugi Toruńskiej w otoczeniu typowo rolniczym. Powierzchnia jeziora wynosi 84,4 ha. W biegu Strugi Toruńskiej na północ i południe od Mlewca ponadto znajdują się jeziora, z których największe – Kazaniec ma powierzchnię 11,6 ha. Sieć niewielkich jezior bogatych w różne gatunki ryb jest atrakcją dla wędkarzy. Wszystkie jeziora na terenie gminy zostały objęte programem zwiększenia retencji wód. Pobudowano przepusto-zastawki, które umożliwiły retencje poziomu wód oraz spowodowały podniesienie lustra wód gruntowych. Nad jeziorem Jeziorek znajdują się obiekty budownictwa letniskowego, a w roku 2002 wybudowano plażę. W Pruskiej Łące, w dolinie Strugi Rychnowskiej znajdują się sztuczne stawy wykorzystywane do hodowli ryb oraz elektrownia wodna stanowiąca miejscową atrakcję. Na uwagę zasługuje przylegające do miasta rozległe obniżenie terenu, jest to ślad po jeziorze. Obecnie trzcinowiska są ostoją wielu gatunków ptaków.
Gminę zamieszkuje ok. 11,5 tys mieszkańców z czego w mieście ok 4,2 i ponad 7,3 tys. ma wsi.


Gmina Kowalewo Pomorskie ma charakter rolniczy. Większość zakładów pracy ma znaczenie głównie lokalne, w znacznej części obsługuje rolnictwo
Ponadto zarejestrowanych jest około 450 podmiotów gospodarczych, gdzie dominuje handel, usługi i drobna wytwórczość. Gmina Kowalewo Pomorskie posiada opracowaną długo i krótkookresową strategię rozwoju miasta i gminy. Inwestorom oferujemy uzbrojone tereny przy głównym szlaku komunikacyjnym.
Gospodarka na wsi oparta jest głównie na aktywności ekonomicznej ludności prowadzącej gospodarkę rolną – około 1240 indywidualnych gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 11,2 tys. ha i średniej wielkości 8,8 ha. Wiodącym kierunkiem jest hodowla trzody chlewnej, następnie hodowla krów i produkcja mleka oraz produkcja roślinna.


Z inicjatywy władz samorządowych jak i mieszkańców podejmuje się szereg działań proekologicznych mających na celu ochronę środowiska. Efektem tych działań i zabiegów jest m.in. w pełni skanalizowane miasto z wybudowaną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków o wydajności 1.600 m3/dobę dla miasta Kowalewo Pom. Obecnie jej wykorzystanie sięga około 40%. Zgodnie z Programem gospodarki ściekowej na terenie gminy miejscowości o zwartej zabudowie zostały skanalizowane lub będą kanalizowane systemem kanalizacji zbiorczej. W miejscowościach o rozproszonej zabudowie w celu uregulowania gospodarki ściekowej i poprawy jakości wód podziemnych praktykuje się budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. W roku 1999 wybudowano 19 przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast w 2003 r. wybudowanych zostanie dalszych 45 obiektów, na budowę których gmina uzyskała wstępną zgodę na współfinansowanie ze środków programu SAPARD.


Wodociągowanie gminy zostało zakończone w 1997 roku. 97% mieszkańców gminy korzysta z wody z ujęć gminnych, a możliwość tę posiadają wszyscy. Miasto uzbrojone jest w sieć gazu ziemnego, co umożliwia zmianę sposobu ogrzewania obiektów publicznych jak również prywatnych. W wielu gospodarstwach domowych węgiel zastąpiono gazem.

Znaczna i przebiegająca sukcesywnie poprawa nastąpiła w zakresie przebudowy kotłowni węglowych na olejowe i gazowe. Wszystkie obiekty użyteczności publicznej korzystają z ogrzewania olejowego lub gazowego, rośnie także liczba gospodarstw domowych korzystających z ekologicznego ogrzewania.

Opracowano Program Gospodarki Odpadami – gmina przystąpiła do segregacji odpadów stałych przez ustawienie w wielu punktach miasta specjalnych pojemników na szkło i plastik. Początek akcji miał miejsce w szkołach, gdzie zbierano makulaturę, puszki, baterie.

W gminie realizowany był projekt pn. „Ochrona Środowiska na Terenach Wiejskich” finansowany m.in. ze środków Banku Światowego i NFOŚiGW. Projekt pomógł rolnikom w opracowaniu i realizacji proekologicznych planów prowadzenia gospodarstw oraz dofinansował inwestycje ekologiczne w gospodarstwach rolnych, w tym przypadku urządzenia do magazynowania odchodów zwierzęcych – gnojowniki i płyty gnojowe.
Realizacje budowy 75 szt. zbiorników na gnojowicę zakończono w roku 2001.
Z uwagi na niski wskaźnik lesistości terenu gminy (5,4% ogólnej powierzchni) poprawę stanu zadrzewienia uwzględniono w Strategii Rozwoju Gminy opracowując granicę rolno- leśną. Do zalesienia przewiduje się 986 ha gruntów ornych o najniższym potencjale produkcyjnym, a w szczególności położonych na terenach o niesprzyjającej konfiguracji.
Celem uzupełnienia ubytków w parkach, zadrzewień śródpolnych oraz w indywidualnych gospodarstwach gmina co roku prowadzi akcję zadrzewieniową.
Podjęto również działania w zakresie tworzenia infrastruktury turystycznej poprzez budowę ścieżek rowerowych wzdłuż drogi krajowej Nr 15 Toruń Olsztyn.
Na terenie gminy działają koła łowieckie i wędkarskie których celem jest organizowanie wędkarstwa i łowiectwa jako aktywnej formy rekreacji.
Występują pomniki przyrody w formie grupy oraz pojedynczych drzew – głównie dąb, lipa, jesion, kasztanowiec.


Liczne zabytki kulturowe, głównie sakralne rozsiane po terenie gminy, szlaki turystyczne; szlak zielony biegnący od Elgiszewa do Jabłonowa Pomorskiego oraz położenie na szlaku krzyżackich zamków czynią gminę atrakcyjną do zwiedzania. Najcenniejsze zabytki to wieża narożna miejskich murów obronnych z przełomu XIII/XIV w. fragmenty murów obronnych z tego samego okresu, kościół parafialny w Kowalewie Pom. z początku XIV w., kościoły parafialne w Srebrnikach i Pluskowęsach wybudowane z kamienia narzutowego z XIII i XIV w., kościół parafialny w Chełmoniu wybudowany w XIV w. z zespołem zabytkowych obrazów, zespół pałacowo-parkowy w Piątkowie z XIX w.
Na terenie gminy nie ma ośrodków zorganizowanego wypoczynku, jednak istnieje możliwość w okresie wakacyjnym wykorzystania obiektów szkolnych.
Za szczególną dbałość o ochronę środowiska naturalnego oraz działania proekologiczne Kowalewo Pomorskie zdobyło wiele nagród w konkursach na najbardziej ekologiczną gminę, w tym I miejsce w województwie toruńskim w roku 1997.
Działalność kulturalną na terenie miasta i gminy prowadzi Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim mający siedzibę przy Placu Wolności 13 tel. 6841-174, który zajmuje się również prowadzeniem bibliotek gminnych.
Na terenie miasta i gminy organizowanych jest szereg cyklicznych imprez kulturalno- rozrywkowych, rekreacyjnych o zasięgu regionalnym jak i ogólnopolskim.

Do najważniejszych należą:
 • Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt - maj
 • Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” – czerwiec
 • Błyskawiczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Miasta Kowalewo Pomorskie – lipiec
 • Międzynarodowy Turniej Szachowy – lipiec
 • Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej - październik


Wewnętrzne numery telefonów
 • 30 – Referat Organizacyjny
 • 31 – Sekretarz Gminy
 • 32 – Sekretariat
 • 33 – Referat Finansowy, Podatki – Kasa
 • 34 – Referat Organizacyjny
 • 35 – Referat Finansowy
 • 36 – Referat Organizacyjny – Kadry
 • 37 - Skarbnik Gminy
 • 38 – Stanowisko do Spraw Obywatelskich
 • 39 – Asystent Burmistrza
 • 41 - Referat Finansowy, Kierownik Referatu
 • 42 – Referat Finansowy
 • 44 – Urząd Stanu Cywilnego
 • 53 – Biuro Rady Miejskiej
 • 54 – Referat Techniczno Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami
 • 55 – Główny specjalista ds. gospodarczych
 • 66 – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • 57 – Ref. GKiM - Dodatki Mieszkaniowe
 • 58,51 – Referat Techniczno Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami
 • 59 – Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami
 • 34 – Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji i BIP
 • tel. 56 684 29 75 - Referat Ochrony Środowiska i Ewidencji Gospodarczej


Referat Centrum Rekreacji i Sportu:
 • PŁYWALNIA - ul. Jana Pawła II 2a, 87-410 Kowalewo Pomorskie
  • 56 637 09 80 - Kierownik Referatu

  • 56 637 09 81 - Kasa


 • KOMPLEKS SPORTOWY - ul. Chopina 26, 87-410 Kowalewo Pomorskie
udostępniono: 31.01.17 22:46 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: administrator | wersja do druku